Polityka
prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administrator danych osobowych informuje, iż przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych poniżej.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (Administrator) jest spółka Cićkiewicz Clinic Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-191), ul. Kokoryczki 5 lokal U7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950273, NIP: 1133050948, REGON: 521213244 (dalej zwana także jako: ,,Spółka”). Administrator prowadzi stronę internetową pod adresem: www.cickiewiczclinic.com (dalej: ,,Strona”).

Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z przedstawicielem Spółki za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@cickiewiczclinic.com.

 1. Cele, okres oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celach niezbędnych do wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych w postaci:

 1. ustalenia tożsamości osoby przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego (w szczególności obsługi zgłoszenia objęcia opieką medyczną, weryfikacji danych przy ustalaniu wizyty na odległość lub w gabinecie lekarskim) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2022.1876 t.j.; dalej: ,,u.p.p.’’) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2022, poz. 1304 t.j. z późn. zm.; dalej: „rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej”);
 2. prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 u.p.p. oraz rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej;
 3. realizacji praw pacjenta przez Administratora, w tym przyjmowania i przechowywania oświadczeń upoważniających do dostępu do dokumentacji medycznej, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz wyrażeniu zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych (o której mowa w art. 16-18 u.p.p.) zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 u.p.p. i art. 26 ust. 1 u.p.p. oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej;
 4. prowadzenia dokumentacji rachunkowej, realizacji obowiązków podatkowych, wystawiania rachunków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z późn.. zm.).

Administrator przetwarza dane osobowe pacjentów w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci:

 1. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. obsługi pacjenta, w tym utrzymywania z nim kontaktu przy wykorzystaniu podanych numerów telefonów oraz adresów e-mail (potwierdzanie lub odwoływanie wizyt, przypominanie pacjentowi o wizytach, informowanie o faktach dotyczących udzielanych świadczeniach zdrowotnych, w tym konieczności przygotowania się do wizyty lub zabiegu lub możliwości odbioru wyniku badań) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. wykonania umowy na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt a) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz osoby, której dane dotyczą, a także przez czas trwania umowy, okres wynikający z ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu oraz do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym albo zaspokojenia roszczeń. W przypadku zaś danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta dane osobowe nie mogą zostać z niej usunięte przez czas określony w u.p.p.

 1. Kategorie danych osobowych oraz informacja o wymogu podania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, płeć, wiek, adres zamieszkania, PESEL, stan zdrowia pacjentów, tj. przebieg dotychczasowego leczenia, udzielone świadczenia, przebyte choroby oraz choroby współistniejące, imię i nazwisko oraz numer telefonu osób upoważnionych przez pacjenta do wglądu do danych osobowych, adres e-mail, telefon, profile w mediach społecznościowych, wizerunek. Podanie przez pacjenta danych osobowych niezbędnych dla prowadzenia dokumentacji medycznej jest warunkiem podjęcia procesu leczenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa świadczenia usług medycznych.

 1. Odbiorcy danych.

Administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom zapewniającym bezpieczne i legalne przetwarzanie danych osobowych m.in. podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obsługą księgową i rachunkową Administratora, podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług, w tym w zakresie świadczonych usług medycznych, obsługi systemów teleinformatycznych lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych poza teren Polski.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie.

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz nie prowadzi profilowania tych danych.

 1. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • dostępu do danych, w tym potwierdzenie ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu;
 • sprostowania nieprawidłowych danych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych;
 • żądania niezwłocznego usunięcia danych w przypadku gdy:
 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
 2. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

W przypadku zaś danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta dane osobowe nie mogą zostać z niej usunięte przez czas określony w u.p.p.

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy: 
 1. dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu; 
 3. Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi, w przypadku gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
 1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego.

❑ Udzielam Administratorowi wyraźnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz szczególnych kategorii danych osobowych wskazanych w pkt. 4 Polityki prywatności w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.

TAK ❑ NIE ❑ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji oraz materiałów marketingowych, w tym newslettera, na wskazany przeze mnie adres e-mail.

 

________________________      ____________           ______________________________________

(miejscowość) (data) (podpis)

Zobacz
nasze wnętrza

Tworząc Cićkiewicz Clinic zadbaliśmy o to, aby pacjenci oczekujący na swoją wizytę czuli się w naszych wnętrzach wyjątkowo.

Zaufali
dr Cićkiewiczowi

Cześć, tu Maciej Musiał, miałem okazję współpracować z Maćkiem i powiem szczerze… Nie spodziewałem się, że leczenie będzie tak indywidualne, sprawne i przyjemne. Maciej jest równym gościem, a jednocześnie świetnym specjalistą. Gorąco polecam każdemu!

dołącz do grona naszych zadowolonych pacjentów

Zdjęcia z archiwum: Instagram.com/dr_cickiewicz

Cićkiewicz Clinic
ul. Kokoryczki 5, U7
04-191 Warszawa
NIP: 1133050948
REGON: 521213244
KRS 0000950273
Nr konta: 88 1090 2851 0000 0001 4977 4675
IBAN: 88 1090 2851 0000 0001 4977 4675
SWIFT: WBK PPL PP

Twój uśmiech to nasza wizytówka

Copyright © 2002-2023 by Cićkiewicz Clinic

Rezerwacja wizyty

W naszej klinice obowiązuje system przedpłat za wizytę.Jest to kwota w wysokosci 250 zł
Wyznaczenie wizyty nie jest równoznaczne z jej umówieniem. W celu sfinalizowania procesu recepcja będzie się kontaktować.