Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO 

§ 1 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Cićkiewicz Clinic Spółka komandytowo-akcyjna w myśl. art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
 2. Podmiotem Leczniczym, którego dotyczy niniejszy Regulamin, jest Cićkiewicz Clinic Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-191), ul. Kokoryczki 5 lok. U7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950273, NIP: 1133050948, REGON: 521213244 (dalej: Cićkiewicz Clinic).

§ 2

 1. Celem i zadaniem Cićkiewicz Clinic jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia jamy ustnej oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 
 2. Cićkiewicz Clinic udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ogólnej dzieci, młodzieży do lat 18 i dorosłych, ortodoncji dzieci, młodzieży do lat 18 i dorosłych, 
 1. Świadczenia są udzielane w placówce Cićkiewicz Clinic przy ul. Kokoryczki 5 lok. U7 w Warszawie. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane na odległość za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – w takim wypadku miejsce udzielania świadczenia zdrowotnego jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń. 
 2. Cićkiewicz Clinic działa w oparciu o przepisy:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  3. niniejszego Regulaminu,
  4. innych aktów obowiązującego prawa.

§ 3

 1. Cićkiewicz Clinic udziela odpłatnych świadczeń medycznych. Cićkiewicz Clinic nie udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z NFZ.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, w poszanowaniu praw pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością, przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa.
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane z wykorzystaniem sprzętu medycznego właściwego dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wykorzystywany sprzęt posiada wszelkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty.
 4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

§ 4

 1. Zapisy (rezerwacje) na świadczenia zdrowotne dokonywane są:
  1. w recepcji placówki leczniczej,
  2. telefonicznie,
  3. za pośrednictwem strony internetowej Cićkiewicz Clinic
 2. W celu dokonania rezerwacji pacjent podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefon, adresu e-mail.
 3. Pacjent dokonuje wyboru daty i godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego spośród wolnych terminów, w dniach i godzinach pracy Cićkiewicz Clinic.
 4. Pacjent ma prawo wyboru lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego. Wybrany lekarz prowadzi proces leczenia do jego zakończenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach Cićkiewicz Clinic ma prawo zmienić lekarza prowadzącego proces leczenia.
 6. Pacjent ma prawo zmienić termin lub godzinę zaplanowanej wizyty w porozumieniu z Cićkiewicz Clinic. Pacjent ma prawo odwołać wizytę nie później niż 24 godziny przed jej zaplanowaną godziną. W przypadku odwołania wizyty w krótszym czasie bądź w przypadku niestawienia się przez pacjenta o umówionej godzinie, wpłacony zadatek, o którym mowa w § 5 ust. 2, nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania wizyty nie później 24 godziny przez jej zaplanowaną godziną, zadatek podlega zwrotowi bądź za zgodą pacjenta zostanie zaliczony na poczet leczenia podczas następnych wizyt.
 7. Pacjent zgłaszający się do Cićkiewicz Clinic powinien posiadać dokument pozwalający na potwierdzenie jego tożsamości.
 8. Przy pierwszej wizycie Cićkiewicz Clinic zakłada kartę pacjenta, w której:
  1. podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, numeru telefonu do kontaktu,
  2. składa oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci albo o nieupoważnianiu nikogo.
 9. Świadczenia zdrowotne stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta udzielane są po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

§ 5

 1. Za udzielone świadczenia zdrowotne Cićkiewicz Clinic pobiera opłaty zgodne z cennikiem świadczeń zdrowotnych dostępnym w placówce oraz na stronie internetowej Cićkiewicz Clinic. Płatność następuje po udzieleniu świadczenia zdrowotnego.
 2. Przy rezerwacji wizyty Cićkiewicz Clinic pobiera od pacjenta zadatek na poczet kosztów leczenia w kwocie 250 zł. W przypadku bezpłatnych wizyt (np. wizyt awaryjnych), pobrany zadatek podlega zwrotowi bądź za zgodą pacjenta zostanie zaliczony na poczet leczenia podczas następnych wizyt.
 3. W przypadku leczenia, które nie może zakończyć się w trakcie jednej wizyty, Cićkiewicz Clinic przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego może pobrać od pacjenta zadatek w wysokości odpowiadającej 50 % całkowitego lub szacunkowego kosztu leczenia.
 4. O całkowitym koszcie leczenia bądź o szacunkowym jego koszcie, jeśli nie da się przewidzieć pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych niezbędnych do zakończenia leczenia, pacjent zostanie poinformowany przed przystąpieniem do leczenia.

§ 6

 1. W ramach Cićkiewicz Clinic wyodrębnia się następujące jednostki organizacyjne:
  1. Cićkiewicz Stomatologia.
 2. Jednostkami organizacyjnymi kierują kierownicy Cićkiewicz Clinic – Maciej Cićkiewicz oraz Anna Krasnodębska-Cićkiewicz.
 3. Do zadań kierownika należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Cićkiewicz Clinic na zewnątrz,
  2. organizowanie i kierowanie pracą jednostek organizacyjnych Cićkiewicz Clinic,
  3. nadzór nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  4. dbanie o przestrzeganie praw pacjenta,
  5. nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu i innych regulacji obowiązujących Cićkiewicz Clinic,
  6. przyjmowanie skarg i wniosków. 
 4. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi Cićkiewicz Clinic powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
 5. Kierownik może powierzyć wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego współpracującego z Cićkiewicz Clinic oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.
 6. W sytuacji, gdy Cićkiewicz Clinic nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.

§ 7

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Cićkiewicz Clinic prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną w sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 3. Cićkiewicz Clinic zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 4. Cićkiewicz Clinic udostępnia dokumentację medyczną pacjentom oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na mocy przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja może zostać udostępniona przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie przez niego pisemnie upoważnionej.
 5. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
  2. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
  3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  4. poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  5. na informatycznym nośniku danych.
 6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłaty w wysokości:
  1. 0,41 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  2. 2,39 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  3. 11,99 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).
 7. Opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 5 d i e powyżej.

§ 8

Regulamin nie określa wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, ponieważ Cićkiewicz Clinic nie jest podmiotem prowadzącym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

§ 9

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, ogólnodostępne pomieszczenia Cićkiewicz Clinic objęte są monitoringiem utrwalającym obraz. 
 2. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawierające dane osobowe, Cićkiewicz Clinic przetwarza wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 3. Za zgodą pacjenta Cićkiewicz Clinic, w celach edukacyjnych/instruktażowych, może rejestrować obraz podczas udzielanych świadczeń zdrowotnych. W takim wypadku lekarz udzielający świadczenia zdrowotnego poinformuje pacjenta o zakresie i celu rejestracji.
 4. Za szkody wyrządzone przez dzieci w Cićkiewicz Clinic, odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.

§ 10

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2022 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.

Zobacz
nasze wnętrza

Tworząc Cićkiewicz Clinic zadbaliśmy o to, aby pacjenci oczekujący na swoją wizytę czuli się w naszych wnętrzach wyjątkowo.

Zaufali
dr Cićkiewiczowi

Cześć, tu Maciej Musiał, miałem okazję współpracować z Maćkiem i powiem szczerze… Nie spodziewałem się, że leczenie będzie tak indywidualne, sprawne i przyjemne. Maciej jest równym gościem, a jednocześnie świetnym specjalistą. Gorąco polecam każdemu!

dołącz do grona naszych zadowolonych pacjentów

Zdjęcia z archiwum: Instagram.com/dr_cickiewicz

Cićkiewicz Clinic
ul. Kokoryczki 5, U7
04-191 Warszawa
NIP: 1133050948
REGON: 521213244
KRS 0000950273
Nr konta: 88 1090 2851 0000 0001 4977 4675
IBAN: 88 1090 2851 0000 0001 4977 4675
SWIFT: WBK PPL PP

Twój uśmiech to nasza wizytówka

Copyright © 2002-2023 by Cićkiewicz Clinic

Rezerwacja wizyty

W naszej klinice obowiązuje system przedpłat za wizytę.Jest to kwota w wysokosci 250 zł
Wyznaczenie wizyty nie jest równoznaczne z jej umówieniem. W celu sfinalizowania procesu recepcja będzie się kontaktować.